Diagnostyka i pomiary

Oferujemy pomiary instalacji i sieci elektrycznych w zakresie:

 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • impedancji pętli zwarcia,
 • rezystancji uziemień,
 • rezystancji izolacji,
 • przeglądy roczne, 5-letnie budynków,
 • pomiary jakości energii:
  • doradztwo w zakresie oszczędności wynikających z eksploatacji urządzeń,
  • kompensacja mocy biernej,
  • monitoring parametrów sieci elektrycznej,
 • ekspertyzy stanu technicznego urządzeń, instalacji.