Jakość

Dla zapewnienia rozwoju naszej firmy i doskonalenia prowadzonych działań wyznaczyliśmy sobie cele dotyczące jakości, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • kompleksowej obsługi Klienta,
 • budowania długofalowych, partnerskich relacji z naszymi Klientami, Partnerami i Dostawcami,
 • ciągłego doskonalenia oferowanych przez naszą firmę usług i produktów,
 • ciągłego rozwoju naszych kompetencji,
 • utrzymywania dotychczasowych oraz zdobywania nowych rynków zbytu,
 • utrzymywania dobrej renomy firmy i jej pozytywnego wizerunku na rynku,
 • ciągłego doskonalenia organizacji i efektywnego zarządzania zasobami firmy.

Bezpieczeństwo

Doskonale wiemy, że pracownicy są najważniejszym zasobem naszej firmy. Stąd też nasza troska o stworzenie bezpiecznych warunków pracy uwzględniających:

 • przestrzeganie wymagań przepisów i aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, mających zastosowanie w działalności naszej firmy,
 • systematyczna ocena zagrożeń oraz ryzyka zawodowego występującego w Spółce,
 • ciągłe podnoszenie świadomości i zaangażowania personelu przez szkolenia pracowników oraz bieżące informowanie o podjętych inicjatywach,
 • skuteczne zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym przez podejmowanie działań profilaktycznych,
 • systematyczne kontrolowanie i monitorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ,
 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność biznesowa stanowi podstawę relacji firmy ze naszymi pracownikami, klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi, a także organami rządowymi i samorządowymi.

U podstaw polityki odpowiedzialności prowadzonej przez DGK Energy leży otwarte komunikowanie wartości i zasad firmy, uwzględniające ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i etyczne aspekty działalności.